Podsticaji za poslovanje :-: Finansijski podsticaji

Državne subvencije za 2017. godinu

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon - najmanje 100 bruto registrovanih tona) aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike,  širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama, i to:

   1. ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine osnovnog kapitala,
   2. ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala,
   3. ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori:

  1. privredni subjekti u teškoćama,

  2. koji imaju dospele, a neizmirene obaveze u Republici Srbiji,

  3. kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih,

  4. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu,

  5. koji je u bavezi povraćaja nedozvoljene  državne pomoći,

   6. kome je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.

  1. Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određena su ovom uredbom, u odnosu na opravdane troškove ulaganja. Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

 

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

  1. da se investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u kojoj se realizuje direktna investicija najmanje pet godina nakon realizacije projekta za velike privredne subjekte, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte,
  2. da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno tri godina u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata.

Dodela sredstava sprovodi se u skladu sa javnim pozivom i ovom uredbom. Javni poziv objavljuje se po odluci Ministarstva, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Tekst javnog poziva objavljuje Ministarstvo na svojoj internet stranici, a objavljuje se i na internet stranici Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza. Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava se podnosi Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava, a u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje dodeljuje bespovratna sredstva za otvaranje do 50 novih radnih mesta. Poslodavac može iskoristiti ovu vrstu subvencije samo jedanput po kalendarskoj godini.

Za svako novozaposleno lice u opštini Kikinda, odobrava se jednokratni iznos od 100.000 RSD po licu.

Ukoliko se na novootvorenim radnim mestima u Kikindi zapošljavaju osobe sa invaliditetom, visina subvencije iznosi 150.000 RSD po osobi.
Takođe, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica potrebnim znanjima i veštinama, Nacionalna služba za zapošljavanje kofinansira programe obuke radi sticanja dodatnih znanja i veština potrebnih za obavljanje posla kod poslodavca u trajanju do 6 meseci, uz obavezu zasnivanja radnog odnosa. Visina kofinansiranih sredstava po polazniku je 150.000 RSD.

Subvencije AP Vojvodine

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine.

Visina subvencije iznosi:

  • 130.000 RSD
  • Plus 20.000 RSD pri zapošljavanju ljudi starijih od 50 godina starosti, što čini ukupno 150.000 RSD po zaposlenom.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:

  • da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
  • da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
  • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja;
  • da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave
  • da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
  • da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca.