Aktuelno

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Ø Конкурс је објављен 05.октобра 2017. године и отворен је до 01. децембра 2017. године или до утрошка средстава.

Ø Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

Ø Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.

Ø Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу је 350.000.000,00 динара.

Ø Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Ø Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом вредним најмање 50.000 евра у динарској противвредности у року од три године од дана закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

Ø 1. прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Ø 2. другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Ø трећу и четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Ø Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

Ø Максималан износ подстицаја по инвестиционом пројекту одређује се у складу с прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи:

Ø за мала привредна друштва, до 70% оправданих трошкова инвестиција у материјалну имовину повезану с реализацијом инвестиционих пројеката или до 70% трошкова бруто зарада за новозапослене раднике предвиђене реализацијом инвестиционог пројекта у периоду од две године од достизања предвиђеног броја нових радних места, сем инвестиционих пројеката у оквиру транспортне делатности и великих инвестиционих пројеката без обзира на сектор.

Ø за средња привредна друштва, до 60% оправданих трошкова инвестиција у материјалну имовину повезану с реализацијом инвестиционих пројеката или до 60% трошкова бруто зарада за новозапослене раднике предвиђене реализацијом инвестиционог пројекта у периоду од две године од достизања предвиђеног броја нових радних места, сем инвестиционих пројеката у оквиру транспортне делатности и великих инвестиционих пројеката без обзира на сектор.

Ø за велика привредна друштва, до 50% оправданих трошкова инвестиција у материјалну имовину повезану с реализацијом инвестиционих пројеката или до 50% трошкова бруто зарада за новозапослене раднике предвиђене реализацијом инвестиционог пројекта у периоду од две године од достизања предвиђеног броја нових радних места.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији односно привредно друштво са седиштем у другој држави који реализује инвестициони пројекат на територији АП Војводине

2. Да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација

3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи

4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода

5. Да привредно друштво није смањило број запослених за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве

6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва

7. Да су реализовали или испунили све уговорне обавезе преузете претходно подржаним пројектима, финансираним из буџета Аутономне покрајине Војводине

8. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи

9. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине

10. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција или кредита

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Уговори с корисницима средстава закључују се у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о расподели средстава по овом конкурсу.

2. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за велика привредна друштва.

3. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

4. Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло меницу из тачке 5. ако достави банкарску гаранцију која покрива и износ могуће законске затезне камате.

5. У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница – Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

6. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима исплаћује зараду у износу 20% већем од минималне зараде, прописане од стране надлежних органа.
 

Додатне информације можете добити на број телефона 021/487 4071 од 10.00 до 13.00 часова.
Конкурс, Образац пријаве, Образац бизнис плана за инвестициони пројекат и Правилник о додели средстава, који је саставни део конкурса, можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs


Održana je konferencija povodom početka realizacije IPA projekta o lokalnom nasleđu

Grad Kikinda i Zapadni univerzitet iz Temišvara realizovaće u narednih 18 meseci projekat „Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“, koji je odobren u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija -Srbija. Partneri su saglasni da je reč o o ambicioznom projektu koji će, kako se očekuje, pospešiti saradnju u oblasti turizma, ugostiteljsta i zanatstva:
- Za nas je izuzetno značajno što ponovo možemo da sarađujemo sa Zapadnim univerzitetom iz Temišvara. Želimo da deo našeg kulturnog nasleđa pretočimo u turističku ponudu, a Kikindu, u najboljem svetlu, predstavimo našim susedima i prijateljima iz Temišvara i Županije Timiš- saopštio je Saša Tanackov, član Gradskog veća i koordinator projekta.


Pozitivna iskustva tokom realizacije prethodnog projekta opredelila su Zapadni univerzitet iz Temišvara da ponovo sarađuje sa Kikinđanima:
- Težimo razvoju turizma s obe strane granice. Glavni cilj projekta jeste kreiranje IT platforme na kojoj će se prezentovati informacije i promovisati kulturno nasleđa kao prekogranični potencijal - predočio je prof. dr Petru Štefea, menadžer projekta.
U realizaciju projekta „Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“, pored ostalih, biće uključen i kikindski Narodni muzej:
-Naše istraživanje o tradicionalnoj hrani Banata prezentovaćemo u vidu knjige. U njoj ćemo objaviti zanimljive recepte- navela je Lidija Milašinović, direktorica ove ustanove.
Planirano je i izdavanje knjige „ Banat na 10 načina“, kao i Godišnjeg kalendara događaja.Ukupna vrednost projekta iznosi 345.815 evra. Grad Kikinda i Narodni muzej na raspolaganju će imati nešto više od 42.000 evra.


Grad Kikinda je objavio Javni konkurs za doselu podsticajnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Javni konkurs za doselu podsticajnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima link


Nazad | 2016 | 2017 | 2018 | Napred Nazad | 1 2 3 4 5 | Napred

Linkovi